Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Park Simply B.V.

Begripsbepalingen

Algemene voorwaarden:

De onderhavige algemene voorwaarden.

Park Simply B.V. :

Het bedrijf (Park Simply B.V.) dat de reservering van de klant faciliteert en de betaling van de kosten in ontvangst neemt voor de afgenomen diensten.

Park Simply B.V.:

Het bedrijf wiens personeel, in opdracht van Park Simply B.V, het voertuig van de gasten in ontvangst neemt, parkeert en aflevert.

Klant:

De natuurlijk persoon of rechtspersoon welke telefonisch, via de website, via een reseller of via de app een reservering heeft geplaatst voor de valet parkeerservice van Park Simply B.V.

Parkeerperiode:

De periode waarin het voertuig van klant wordt geparkeerd. Dit is de bij het boeken opgegeven periode gelegen tussen de ingangsdatum (inclusief deze datum) en de einddatum (inclusief deze datum) van het parkeren.

Parkeerovereenkomst:

De overeenkomst om in opdracht van de klant tegen betaling van de kosten de auto van de klant te parkeren.

Artikel 1: Totstandkoming van de overeenkomst en toepasselijkheid van de algemene voorwaarden

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Park Simply B.V en de klant. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de klant telefonisch, via de website, via een reseller of via de app een reservering heeft geplaatst voor de valet parkeerservice van Park Simply B.V en deze door Park Simply B.V is ontvangen. De bevestiging van de opdracht voor de parkeerservice is gebaseerd op de door klant aan Park Simply B.V verstrekte informatie welke bij de reservering is verstrekt, zoals aankomst en vertrektijd, de gegevens van het voertuig en de noodzakelijke contactinformatie van de klant.

1.2. Bij het maken van een reservering wordt de klant uitdrukkelijk gevraagd om akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden. Bij het maken van de reservering gaat de klant dan ook akkoord met de algemene voorwaarden van Park Simply B.V. De klant kan zich later dan ook niet beroepen op het feit dat hij/zij niet akkoord gaat met de bepalingen in deze algemene voorwaarden.

1.3. De meest recente overeenkomst komt in plaats van, en vervangt, alle eerdere voorstellen, correspondentie, afspraken of andere communicatie, schriftelijk dan wel mondeling gedaan.

1.4. Bij het inchecken worden de sleutels overhandigd en gaat de klant akkoord met het parkeren van zijn voertuig door Park Simply B.V en dat Park Simply B.V bij terugkomst weer retourneert bij de locatie voor de klant.

1.5. De overeenkomst wordt aangegaan voor de genoemde parkeerperiode zoals in de reservering vermeld, waarna deze automatisch wordt beëindigd. Het is mogelijk om via een wijziging in de reservering de duur van de overeenkomst te verlengen.

1.6. Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden wordt vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van kracht. In voornoemde geval zullen partijen in onderhandeling treden om overeenstemming te bereiken aangaande een alternatieve bepaling die de oorspronkelijke bepaling zoveel als mogelijk zal benaderen. Eventuele afwijkingen van deze algemene voorwaarden dienen dan ook schriftelijk te worden overeengekomen en zijn slechts rechtsgeldig voor zover deze door Park Simply B.V schriftelijk zijn aanvaard.

1.7. Toepasselijkheid van eventueel door de klant gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen en maken nimmer deel uit van de overeenkomst tussen de klant en Park Simply B.V.

Artikel 2: Reserveren, betalen, wijzigen en annuleren

2.1. Reserveren:

Klant kan door het maken van een boeking waarin aankomst‐ en retourtijden dienen te worden aangegeven, een valet parkeerservice reserveren.

2.2. Non acceptatie:

Park Simply B.V heeft het recht om zonder opgaaf van reden reserveringen niet te accepteren.

2.3. Betalen:

Klanten dienen tijdens het inchecken te betalen doormiddel van contant of pin transactie.

2.4. Wijzigen (anders dan annuleren):

De klant kan de boeking tot 24 uur voor vertrek kosteloos wijzigen. Voor wijzigingen binnen 24 uur voor vertrek of wijzigingen tijdens de parkeerperiode behoudt Park Simply B.V zich het recht voor om €10,00 wijzigingskosten in rekening te brengen.

2.5. Annuleren:

De klant kan de reservering binnen 24 uur na maken van de boeking kosteloos annuleren (niet mogelijk binnen 24 uur voor aankomst). Bij annuleringen ruimer dan 24 uur na het maken van de boeking wordt het volledige reserveringsbedrag in rekening gebracht. De klant heeft enkel recht op een refund wanneer de optionele annuleringskosten dekking is afgenomen en het gehele reserveringsbedrag vooraf is voldaan. De klant heeft daarnaast enkel recht op een refund als binnen 14 dagen (na de originele parkeerdatum) een verzoek tot restitutie van het reserveringsbedrag is gedaan.

2.6. No show:

Indien de klant de boeking niet heeft geannuleerd, maar desalniettemin niet verschijnt (no show), is Park Simply B.V tevens gerechtigd om het volledige bedrag van de boeking bij de klant in rekening te brengen.

Artikel 3: Parkeren en retourneren

3.1. Parkeren:

Bij aankomst dienen de autosleutels te worden afgegeven aan Park Simply B.V.

3.2. Retourneren:

De klant dient Park Simply B.V, op het daarvoor bestemde telefoonnummer. Tevens dient de klant nogmaals te bellen wanneer hij/zij de bagage compleet heeft. Het voertuig en de sleutels worden aan reiziger geretourneerd na het tonen van een kopie van de parkeerovereenkomst en indien nodig een geldige legitimatie die aantoont dat de parkeerovereenkomst door klant is aangegaan. Park Simply B.V behoudt zich het recht voor het voertuig van de klant niet af te geven, indien bovenstaande documenten niet kunnen worden overlegd of indien het verschuldigde orderbedrag nog niet is voldaan.

3.3. Vertraging:

De in de reservering vermelde parkeer- en retourtijd zijn bepalend voor het gereed staan van de chauffeur bij aankomst en het gereed zetten van het voertuig bij terugkomst. Park Simply B.V heeft een inspanningsverplichting om het voertuig van de klant zoveel als mogelijk bij retour gereed te zetten. Het kan echter voorkomen dat de klant bij aankomst of terugkomst op de chauffeur of het voertuig dient te wachten door onvoorziene omstandigheden. Park Simply B.V kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

3.4. Klant verklaart bij retour dat het voertuig zich in overeenkomstige staat bevindt als waarin het zich bevond bij aanname van het voertuig.

3.5. Klachten bij retour over de dienstverlening van Park Simply B.V daaronder begrepen vermeende schades, dienen door de klant of de chauffeur ten tijde van het retourneren van het voertuig (terstond) te worden vermeld. Bij gebreke hiervan kan Park Simply B.V uw klacht niet in behandeling nemen. Verdere afhandeling van klachten of schades kan vervolgens telefonisch of per mail.

Artikel 4: Verplichtingen en bevoegdheden van de klant

4.1. De klant is te allen tijde bevoegd om de chauffeur om diens rijbewijs te vragen.

4.2. De klant dient er voor te zorgen dat alle apparatuur (elektronica) is uitgeschakeld. Park Simply B.V zal slechts gebruik maken van de elektronica die nodig is voor het verrijden van het voertuig (o.a. verlichting, spiegelbediening, stoel). Indien het voertuig van de reiziger niet start, zal Park Simply B.V geen actie ondernemen om het voertuig te starten, tenzij de reiziger dit uitdrukkelijk wenst. Eventueel te ondernemen actie zal zich beperken tot een jumpstart van het voertuig. Het risico ligt dan bij de reiziger die Park Simply B.V opdracht heeft gegeven.

4.3. De klant zorgt ervoor dat er geen waardevolle spullen in de auto worden achtergelaten.

4.4. De klant zorgt ervoor dat het voertuig tijdens de parkeerperiode afdoende verzekerd is.

4.5. De klant zorgt ervoor dat het voertuig voldoende onderhoud heeft gehad en daarmee veilig kan deelnemen aan het verkeer. Hierbij inbegrepen de aanwezigheid van een reservewiel / thuiskomer, een degelijke autosleutel en voldoende brandstof. Mankementen, schades als gevolg van mankementen of boetes als gevolg van mankementen komen geheel voor het risico van de reiziger.

4.6. De klant is verplicht om eventuele verzoeken van parkeerwachters op te volgen ter preventie van boetes.

4.7. De klant dient bij een elektrische auto een laadkabel aanwezig te hebben. Het niet aanwezig hebben van een laadkabel en de eventuele gevolgen daarvan komen geheel voor risico van de reiziger.

4.8. De klant is verplicht om eventuele klachten over de dienstverlening van Park Simply B.V daaronder begrepen vermeende schades, tezamen met de chauffeur ten tijde van het retourneren van het voertuig (terstond) direct te vermelden. Bij gebreke hiervan kan Park Simply B.V uw klacht niet in behandeling nemen.

4.9. De klant dient voldoende tijd in te plannen voor de afhandeling van de service en de daarbij te verrichten handelingen. De klant blijft dan ook te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het halen van alle aansluitingen en de corresponderende inchecktijd en vluchttijd.

Artikel 5: Verplichtingen en bevoegdheden van Park Simply B.V.

 5.1. Park Simply B.V is verplicht en bevoegd de auto van de klant te verplaatsen van en naar het terrein en te parkeren.

5.2. De chauffeur van Park Simply B.V is verplicht om aan de klant, op diens verzoek, zijn rijbewijs te tonen.

5.3. De chauffeur van Park Simply B.V is bevoegd wijzigingen aan te brengen, in onder andere de stand van de stoel en spiegel, welke noodzakelijk zijn voor een veilig gebruik van het voertuig.

5.4. Park Simply B.V is verplicht zorgvuldig om te gaan met de persoonlijke gegevens verkregen in verband met de reservering of anderzijds conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

5.5. Park Simply B.V zal zich bij calamiteiten met het voertuig in elk geval op redelijke grond inlaten met de behartiging van het belang van de klant. Eventuele kosten voor het behartigen van die belangen komen ten laste van de klant.

5.6. Bij afgifte van het motorvoertuig zal de chauffeur zich inspannen om eventuele duidelijk zichtbare schades zo goed mogelijk vast te leggen. De chauffeur kijkt hierbij niet op, onder of in de auto maar enkel en alleen rondom de auto. De chauffeur noteert enkel schades die niet onder gebruikersschade vallen. Onder gebruikersschade wordt in ieder geval, doch niet uitsluitend, verstaan: slijtage, krasjes, butjes en/of beschadigingen die gezien de leeftijd en de kilometerstand van het voertuig gangbaar zijn. Hierbij dient het motorvoertuig schoon te zijn, en de (weers)omstandigheden bevorderlijk, zodat eventuele schades praktisch met het blote oog gezien kunnen worden. Dit betekent onder andere dat er geen bestickering, vuil, sneeuw, ijs op het casco dient te zitten. Indien dit niet mogelijk is, omdat het voertuig onder belemmerende weersomstandigheden (regen, sneeuw, etc.) of zonder daglicht, of bevuild wordt aangenomen zal Park Simply B.V later aangetroffen schade niet vergoeden of enige aansprakelijkheid erkennen.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

6.1. Voor directe dan wel indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, immateriële schade, letsel, gederfde winst en / of milieuschade, veroorzaakt aan (goederen van) de klant of aan derden, door een aantoonbare niet volledige of niet behoorlijke uitvoering van de werkzaamheden van Park Simply B.V , is Park Simply B.V slechts aansprakelijk indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.

6.2. Onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel dient een casco verzekerde klant voorrang te geven aan en gebruik te maken van zijn/haar casco verzekering indien deze mogelijkheid open staat. De chauffeur van Park Simply B.V rijdt met toestemming van de eigenaar of lessee in het voertuig. De chauffeur dient daarmee ook onder de verzekeringspolis te vallen van de eigenaar of lessee van het voertuig. Een eventueel regres op Park Simply B.V zal zich dan ook te allen tijde beperken tot het eigen risico dat van toepassing is onder de verzekeringspolis van de eigenaar of lessee van het voertuig.

6.3. Onverminderd het bepaalde in lid 1 en lid 2 van dit artikel is Park Simply B.V niet aansprakelijk voor verlies van, bij schade ontstaan aan het voertuig tijdens de dienstverlening, of vermindering van no-claim korting en / of voor vermindering van bonus-malus korting op de autoverzekering van de klant.

6.4. Voor zover op Park Simply B.V enige wettelijke aansprakelijkheid rust en in rechte zou komen vast te staan dat Park Simply B.V gehouden is enige schade te vergoeden, dan zal de te vergoeden schade worden beperkt tot het bedrag van het eigen risico.

6.5. Onverminderd het bepaalde in lid 4 van dit artikel sluit Park Simply B.V aansprakelijkheid uit ter zake van (schade door) diefstal, verduistering of inbraak voor, tijdens of na de parkeerperiode.

6.6. De klant vrijwaart Park Simply B.V tegen alle aanspraken van derden voortvloeiende uit en/of verband houdende met de door Park Simply B.V verrichte werkzaamheden.

6.7. Aan het gedeelte van de voucher dat is bestemd voor optekening van aanwezige schades bij aanname van het voertuig kunnen geen rechten worden ontleend. Deze dient enkel om de meest evidente schades, niet zijnde gebruikersschade, in kaart te brengen. Het is mogelijk dat de chauffeur van Park Simply B.V door omstandigheden, zijnde slecht/donker weer of een sommatie van marechaussee, niet toe komt aan een optekening van aanwezige schade. Park Simply B.V behoudt zich dan ook het recht voor om schades, die later gemeld zijn dan bij het retour ontvangen van het voertuig, niet in behandeling te nemen. Aangezien het niet meer aantoonbaar is of deze niet zijn veroorzaakt na het retour ontvangen van de auto. Tenzij het met camera/foto beelden aantoonbaar is gemaakt dat de schade bij retour is geconstateerd.

6.8. Park Simply B.V accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor gebruikersschade. Onder gebruikersschade wordt verstaan; slijtage, krasjes, butsen en andere beschadigingen die gezien de leeftijd en de kilometerstand van de auto verwacht kunnen worden.

6.9. Park Simply B.V accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade die niet te wijten is aan de wijze waarop de werkzaamheden door Park Simply B.V zijn verricht. Onder dergelijke schade moet worden verstaan; steenslagschade, ster/ruitschade, lekke banden (schade als gevolg daarvan) en schade als gevolg van openbaring van reeds aanwezige gebreken. Voorgaand genoemde schades zijn schades die ook hadden kunnen voorkomen als de klant zelf in het voertuig zou hebben gereden. Park Simply B.V kan een dergelijke schade immers ook niet voorkomen of de oorzaak vooraf of achteraf controleren.

6.10. Park Simply B.V is niet aansprakelijk voor mankementen / kapotte onderdelen van het voertuig voortkomend uit het Valet Parkeren. In geval van mankementen zal Park Simply B.V de klant z.s.m. op de hoogte stellen. De klant dient, zoals aangegeven in art. 4.5. van deze algemene voorwaarden, voldoende onderhoud gepleegd te hebben aan de auto.

6.11. Boetes die aantoonbaar te wijten zijn aan handelingen van Park Simply B.V komen alleen dan in aanmerking voor vergoeding indien direct worden toegezonden aan Park Simply B.V. Park Simply B.V is niet aansprakelijk voor verhogingen van boetes te wijten aan het niet tijdig insturen van de boetes door de klant. Boetebedragen worden enkel aan de klant zelf voldaan en niet aan andere instanties. De klant dient derhalve altijd zelf de boete te voldoen.

6.12. Park Simply B.V is niet aansprakelijk voor het missen van de vlucht of het niet kunnen halen van corresponderen aansluitingen, dan wel eventuele kosten die daarmee gemoeid zijn. Park Simply B.V heeft een inspanningsverplichting zoals weergegeven in artikel 3.3. van deze voorwaarden. Vertragingen kunnen altijd ontstaan door onverwachte omstandigheden en verkeerssituaties. De klant blijft, zoals weergegeven in artikel 4.9 van deze voorwaarden, te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het voldoende inplannen van benodigde tijd voor het halen van alle aansluitingen.

6.13. Park Simply B.V accepteert geen aansprakelijkheid voor schadeposten of (buitenproportionele)kosten die onafhankelijk van de wil van Park Simply B.V door de klant worden opgevoerd. Het gaat in een dergelijk geval dan om kosten die voortkomen uit de keuzes van de klant zelf. (Te denken valt dan aan een taxi inschakelen om thuis te komen, terwijl personeel van Park Simply B.V ook andere opties biedt.)

6.14. Wanneer blijkt dat de door de klant geclaimde schade reeds op het voertuig aanwezig was op het moment dat deze bij Park Simply B.V werd ingeleverd, worden er handelingskosten ter grootte van € 85,00 (excl. Btw) in rekening gebracht voor de tijd die onze medewerkers aan het onderzoek van de kwestie moeten spenderen.

Artikel 7. Toepasselijk recht en forumkeuze

7.1. Op alle rechtsverhoudingen tussen Park Simply B.V en de reiziger is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit, dan wel verband houden met de rechtsverhouding tussen partijen, waar deze algemene voorwaarden op van toepassing zijn, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarbinnen Park Simply B.V is gevestigd, tenzij bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven.

7.2. Wijzigingen in de overeenkomst kunnen alleen schriftelijk tussen partijen worden overeengekomen.

Artikel 8. Coulanceregeling

Indien sprake van een schadegeval waarvoor Park Simply B.V aansprakelijkheid heeft afgewezen, kan reiziger een uitdrukkelijk verzoek doen op deze coulanceregeling. Park Simply B.V zal in schrijnende gevallen, naar eigen inzicht, uit coulance overgaan tot restitutie van het boekingsbedrag.

Artikel 9. Aanverwante diensten en bepalingen

9.1. Extra diensten: compensatiecheck

Park Simply B.V tracht haar klanten zoveel mogelijk te ontzorgen. In dit kader biedt Park Simply B.V naast parkeergelegenheid en/of valet parking ook aanvullende diensten aan die betrekking hebben op een verbetering van het gehele reistraject van haar klanten gedurende de periode dat zij van de diensten van Park Simply B.V gebruik hebben gemaakt. Een van deze extra diensten is het controleren of reizigers in aanmerking komen voor compensatievergoeding van een luchtvaartmaatschappij, indien er sprake is geweest van vertraging, annulering of overboeking (zoals geregeld in (luchtvaart) Verordening (EG) Nr. 261/2004 of soortgelijke regelgeving). Park Simply B.V tracht zo kort mogelijk nadat een dergelijke gebeurtenis is opgetreden, haar klanten daarover te infomeren.

9.2. Deze Voorwaarden treden in werking op 16-06-22.